കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ കേരള സ്‌കൂൾ കലോത്സവം 2016-17  

DOWNLOADഹരിത വിദ്യാലയ പുരസ്‌കാരം 2016No.C-5756/16
05/11/2016
                                            ഹരിത വിദ്യാലയ പുരസ്‌കാരം 2016 

                 അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള അവസാന തിയ്യതി :  2016 ഡിസംബർ 15

                                                              
                                                              ഡൌൺലോഡ്പുറത്തെഴുത്ത് നം. സി-5756/16, തിയ്യതി 05/12/2016:  പകർപ്പ് അറിവിലേക്കും തുടർനടപടികൾക്കുമായി നൽകുന്നു.
                                                     ഒപ്പ് /-
                                      സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
(തലശ്ശേരി നോർത്ത് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർക്കു വേണ്ടി)

To: എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും (അറിവിലേക്കായി)

ഹരിത കേരളം - ഡിസംബർ 8-ലെ പ്രതിജ്ഞയും തുടർപ്രവർത്തനങ്ങളുംNo.C-5756/16
03/11/2016

ഹരിത കേരളം - ഡിസംബർ 8-ലെ പ്രതിജ്ഞയും തുടർപ്രവർത്തനങ്ങളും


                         ഡൌൺലോഡ്  ഡിപിഐ സർക്കുലർ 
                                              പ്രതിജ്ഞപുറത്തെഴുത്ത് നം. സി-4435/16, തിയ്യതി 30/11/2016:  പകർപ്പ് അറിവിലേക്കും തുടർനടപടികൾക്കുമായി നൽകുന്നു.

                                                     ഒപ്പ് /-

                                      സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

(തലശ്ശേരി നോർത്ത് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർക്കു വേണ്ടി)To: എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും,

(തലശ്ശേരി നോർത്ത് ഉപജില്ല)

ഹരിത കേരളം മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു്

No.C-4435/16/1
30/11/2016

ഹരിത കേരളം മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു് പുറത്തെഴുത്ത് നം. സി-4435/16, തിയ്യതി 30/11/2016:  പകർപ്പ് അറിവിലേക്കും തുടർനടപടികൾക്കുമായി നൽകുന്നു.
                          ഒപ്പ് /-
                   സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
(തലശ്ശേരി നോർത്ത് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർക്കു വേണ്ടി)

To: എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും,
(തലശ്ശേരി നോർത്ത് ഉപജില്ല)