വളരെ അടിയന്തിരം - 30-03 -2017-ലെ വാർഷിക പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചു്

വളരെ അടിയന്തിരം - 30-03 -2017-ലെ വാർഷിക പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചു് 
സർക്കുലർ നമ്പർ ക്യു .ഐ .പി (1)(01)/2017/ഡിപിഐ തിയ്യതി :27/ 03 / 2017 .ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ഗെയിൻ പിഎഫ് - പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

URGENT

ഗെയിൻ പിഎഫ് - പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ 
പൂരിപ്പിച്ച പ്രൊഫോർമ ഇന്ന് (29 / 03 / 2017 ) വൈകുന്നേരം  5 മണിക്ക് മുൻപായി ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

                                     ഡൌൺലോഡ് 
WITHDRAWAL OF NOON MEAL CONTINGENT CHARGES FROM BANK
              പുറത്തെഴുത്ത് നം.ഇ/2806/16,തീയ്യതി.23-3-2017

        പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ 16-3-17 ലെ കത്തിന്റെ പകര്‍പ്പ് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അറിവിലേക്കുംഅനന്തര നടപടികള്‍ക്കുമായി അയക്കുന്നു.  28-2-17 വരെയുള്ള കണ്ടിന്‍ജന്റ് ചാര്‍ജ്ജ് ഓഫീസില്‍ നിന്നും പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  28-2-17 വരെയുള്ള കണ്ടിന്‍ജന്റ് ചാര്‍ജ്ജ് തുകകള്‍ എല്ലാം തന്നെ (മുന്‍ വര്‍ഷ അരിയര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) 25-3-2017 ന് മുമ്പായി പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്നും പിന്‍വലിക്കേണ്ടതാണ്.
                                                               (ഒപ്പ്)
                                                 ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍,
                                                       തലശ്ശേരി നോര്‍ത്ത്.

MINORITY PREMATRIC SCHOLARSHIP CIRCULAR


ഗവ: സ്കൂളുകളിലെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ടു വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന എ പി എൽ വിഭാഗം ആൺകുട്ടികൾക്ക് 2016 - '17 വർഷത്തിൽ സൗജന്യ യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്

സി / 6031/16
06/03/2017


തലശ്ശേരി നോർത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ ഗവ: സ്കൂളുകളിലെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ടു വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന എ പി എൽ വിഭാഗം ആൺകുട്ടികൾക്ക് 2016 - '17 വർഷത്തിൽ സൗജന്യ യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് , കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും അനുവദിച്ച തുകയും സംബന്ധിച്ച പട്ടികകൾ എന്നിവ ഇതോടൊപ്പം അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി നൽകുന്നു.  യൂണിഫോം വിതരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഉടൻ തന്നെ നടത്തേണ്ടതും വിതരണം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു് താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ ഉടൻ തന്നെ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .

1. അസ്സൽ ബില്ല് / വൗച്ചർ , 
    ( അസ്സൽ ബില്ല്/വൗച്ചർ എന്നിവ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്‌ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഫൈനൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ബില്ലിൽ ഉൾച്ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് )
2. ധന വിനിയോഗ പത്രം , 
3. കുട്ടികൾക്ക് യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്തതിനുള്ള ഒപ്പ് പട്ടികയുടെ പകർപ്പ്.
ബില്ല് തുക "150൦0/- ക വരെയാണെങ്കിൽ ആയതിനു സത്യ പ്രസ്താവന,
15൦൦൦/- ക മുതൽ ഒരു ലക്ഷം വരെ ക്വട്ടേഷൻ -( ഏറ്റവും ചെറിയ തുകയ്ക്കുള്ളത് അടക്കം 3 എണ്ണത്തിന്റെ പകർപ്പ്),  
ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ ടെൻഡർ -(ഏറ്റവും ചെറിയ തുകയ്ക്കുള്ളത് അടക്കം 3 എണ്ണത്തിന്റെ പകർപ്പ്).
*   2017 മാർച്ച് 15 -നു മുൻപേ മേല്പറഞ്ഞവ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .
     പണവിനിയോഗം കൃത്യമല്ലാത്തപക്ഷം ആയതിനു 18 % പലിശ അടയ്ക്കുവാൻ ഇടയാവുന്നതും ആയത്  പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ബാധ്യതയായി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്  എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.    


         Download Proceedings/Annexure/Declaration

(Certificate to be submitted if the purchase value of the bills/vouchers are below 15,000/-)  

  CERTIFICATE

               I, …………………………………….., Head Master/ Head Mistress of ….………….. ………………………………….  School have personally satisfied that these stores (Uniform clothing) purchased are of requisite quality and specification and have been purchased from a reliable supplier at a reasonable price.

Place:                                            Signature:
Date:                                                    Name:
    / School Seal /                        Designation Seal:

Stock entry certificate to be written overleaf of the bill/voucher
 


The articles have been received in good condition and brought to stock on ……/…../ 2017.
                                                        Signature:
                                            Designation Seal:


                    ഒപ്പ് /-
ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ    
      തലശ്ശേരി നോർത്ത് 

സ്വീകർത്താവ് : എല്ലാ ഗവ: സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരും. 

ക്വിസ് മത്സരം - വിഷയം - കണ്ണൂരിനെ അറിയാൻ

ക്വിസ് മത്സരം - വിഷയം - കണ്ണൂരിനെ അറിയാൻ 


നം .സി -5399/16
17-02-2017

(യൂണിഫോം വാങ്ങിയതിനുള്ള ബില്ല് / വൗച്ചർ 15000 /- കയ്ക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)  

  CERTIFICATE

               I, …………………………………….., Head Master/ Head Mistress of ….………….. ………………………………….  School have personally satisfied that these stores (Uniform clothing) purchased are of requisite quality and specification and have been purchased from a reliable supplier at a reasonable price.

Place:                                            Signature:
Date:                                                    Name:
    / School Seal /                        Designation Seal:

Stock entry certificate to be written overleaf of the bill/voucher
( ബില്ല് / വൗച്ചറിനു പിറകുവശത്ത് എഴുതേണ്ടുന്ന സ്റ്റോക്ക് എൻട്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) 

The articles have been received in good condition and brought to stock on ……/…../ 2017.
                                                        Signature:
                                            Designation Seal:

സ്കൂളിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം സമ്പൂർണയിൽ 'അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

നം:സി-824/17
14/02/2017                                                         ഡൌൺലോഡ് സർക്കുലർ  


പുറത്തെഴുത്ത് കത്ത് നം:സി-824/17/താ.തീ, തിയ്യതി:14/02/ 2017:  പകർപ്പ് അറിവിലേക്കും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും നിശ്ചിത സമയത്തിനകം സമ്പൂർണയിൽ 'അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത്, സേവ് ചെയ്ത്' ഈ കാര്യാലയത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലേക്കുമായി നൽകുന്നു. 

               ഒപ്പ്/-
ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ 
      തലശ്ശേരി നോർത്ത് 

സ്വീകർത്താവ്: എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും 
1 ) ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡ്, 
2 ) എഇഒ ബ്ലോഗ്,
3 ) ഫോൺ സന്ദേശം(ചെയിൻ മെസ്സേജ്) എന്നിവ മുഖേന.           

Daily Monitoring System of uploading Daily Feeding Strength.


Daily Monitoring System of uploading Daily Feeding Strength.

Inbox
x

DDE KANNUR

12:41 PM (1 hour ago)
to AEOAEOAEOAeoAEOAEOAEOAEOAEOAEOAEOAEOaeoaeomeAEOAEOAEO
Following is the message from the DPI.
Instruct the Heads of schools to upload the daily feeding strength regularly and achieve the target of 100%  today itself.

             
Urgent Message
Attention all DDEs and Noon Feeding Supervisors.


Instructions/directions were given to all AEOs to take immediate necessary steps to get the daily feeding data uploaded from schools. Out of the 12327 schools in the State, only 4000 schools are uploading the data timely on to the Central portal. 

The Programme Approval Board Meeting on MDM convened by MHRD, GOI is scheduled on 15.02.2017 and  DPI and Secretary to Govt are attending the meeting. MHRD has expressed strong reservations regarding the poor percentage in the daily uploading of data from our state. Secretary to Govt, Gen Edn Dept, Kerala and DPI may have to submit explanations for this. This is a very serious matter. Several instructions have been given to AEOs and NMOs by this office in this regard during the last three to four days. The performance needs to be improved at any cost

In this circumstance, all DDEs and Noon Feeding Supervisors are hereby instructed to take urgent necessary steps and issue orders to schools on today itself directing them to start uploading data onto the central server , if they have not started doing it yet.If schools cannot log onto the portal using the default user id and password, they must contact dpi noonmeal section via email or phone and get it reset at the earliest. School code is the default user id and password. The link for the central portal ishttps://transferandpostings.in/mdmms/ 
     Sd/-
SENIOR ADMINISTRATIVE ASSISTANT, 
NOON MEAL SECTION.
DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION,
THIRUVANANTHAPURAM.
For Director of Public Instruction
               ഒപ്പ്/-

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടര്‍
            കണ്ണൂര്‍
കണ്ണൂര്‍- 670002
ഫോണ്‍ : 04972-705149


Urgent attention to all Headmasters

AEO 
Thalassery North

കളിപ്പെട്ടി - III - ക്ലാസ്സിലെ ഐസിടി പാഠപുസ്‌തകം സംബന്ധിച്ചു്


കളിപ്പെട്ടി  - III - ക്ലാസ്സിലെ ഐസിടി പാഠപുസ്‌തകം സംബന്ധിച്ചു് 

C-367/14

Endt. on No. C-367/17/L-DIS dated 25/1/17: Copy communicated for information and necessary action.

                                Sd/-
ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER
                 THALASSERY NORTH