നം .സി -5399/16
17-02-2017

(യൂണിഫോം വാങ്ങിയതിനുള്ള ബില്ല് / വൗച്ചർ 15000 /- കയ്ക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)  

  CERTIFICATE

               I, …………………………………….., Head Master/ Head Mistress of ….………….. ………………………………….  School have personally satisfied that these stores (Uniform clothing) purchased are of requisite quality and specification and have been purchased from a reliable supplier at a reasonable price.

Place:                                            Signature:
Date:                                                    Name:
    / School Seal /                        Designation Seal:

Stock entry certificate to be written overleaf of the bill/voucher
( ബില്ല് / വൗച്ചറിനു പിറകുവശത്ത് എഴുതേണ്ടുന്ന സ്റ്റോക്ക് എൻട്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) 

The articles have been received in good condition and brought to stock on ……/…../ 2017.
                                                        Signature:
                                            Designation Seal:

സ്കൂളിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം സമ്പൂർണയിൽ 'അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

നം:സി-824/17
14/02/2017                                                         ഡൌൺലോഡ് സർക്കുലർ  


പുറത്തെഴുത്ത് കത്ത് നം:സി-824/17/താ.തീ, തിയ്യതി:14/02/ 2017:  പകർപ്പ് അറിവിലേക്കും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും നിശ്ചിത സമയത്തിനകം സമ്പൂർണയിൽ 'അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത്, സേവ് ചെയ്ത്' ഈ കാര്യാലയത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലേക്കുമായി നൽകുന്നു. 

               ഒപ്പ്/-
ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ 
      തലശ്ശേരി നോർത്ത് 

സ്വീകർത്താവ്: എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും 
1 ) ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡ്, 
2 ) എഇഒ ബ്ലോഗ്,
3 ) ഫോൺ സന്ദേശം(ചെയിൻ മെസ്സേജ്) എന്നിവ മുഖേന.           

Daily Monitoring System of uploading Daily Feeding Strength.


Daily Monitoring System of uploading Daily Feeding Strength.

Inbox
x

DDE KANNUR

12:41 PM (1 hour ago)
to AEOAEOAEOAeoAEOAEOAEOAEOAEOAEOAEOAEOaeoaeomeAEOAEOAEO
Following is the message from the DPI.
Instruct the Heads of schools to upload the daily feeding strength regularly and achieve the target of 100%  today itself.

             
Urgent Message
Attention all DDEs and Noon Feeding Supervisors.


Instructions/directions were given to all AEOs to take immediate necessary steps to get the daily feeding data uploaded from schools. Out of the 12327 schools in the State, only 4000 schools are uploading the data timely on to the Central portal. 

The Programme Approval Board Meeting on MDM convened by MHRD, GOI is scheduled on 15.02.2017 and  DPI and Secretary to Govt are attending the meeting. MHRD has expressed strong reservations regarding the poor percentage in the daily uploading of data from our state. Secretary to Govt, Gen Edn Dept, Kerala and DPI may have to submit explanations for this. This is a very serious matter. Several instructions have been given to AEOs and NMOs by this office in this regard during the last three to four days. The performance needs to be improved at any cost

In this circumstance, all DDEs and Noon Feeding Supervisors are hereby instructed to take urgent necessary steps and issue orders to schools on today itself directing them to start uploading data onto the central server , if they have not started doing it yet.If schools cannot log onto the portal using the default user id and password, they must contact dpi noonmeal section via email or phone and get it reset at the earliest. School code is the default user id and password. The link for the central portal ishttps://transferandpostings.in/mdmms/ 
     Sd/-
SENIOR ADMINISTRATIVE ASSISTANT, 
NOON MEAL SECTION.
DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION,
THIRUVANANTHAPURAM.
For Director of Public Instruction
               ഒപ്പ്/-

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടര്‍
            കണ്ണൂര്‍
കണ്ണൂര്‍- 670002
ഫോണ്‍ : 04972-705149


Urgent attention to all Headmasters

AEO 
Thalassery North

കളിപ്പെട്ടി - III - ക്ലാസ്സിലെ ഐസിടി പാഠപുസ്‌തകം സംബന്ധിച്ചു്


കളിപ്പെട്ടി  - III - ക്ലാസ്സിലെ ഐസിടി പാഠപുസ്‌തകം സംബന്ധിച്ചു് 

C-367/14

Endt. on No. C-367/17/L-DIS dated 25/1/17: Copy communicated for information and necessary action.

                                Sd/-
ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER
                 THALASSERY NORTH

ഇൻസ്പെയർ അവാർഡ് സ്കീം 2016 - 17 - ഓൺലൈൻ നോമിനേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്നത്

C-245/17

ഇൻസ്പെയർ അവാർഡ് സ്കീം 2016 - 17 - ഓൺലൈൻ നോമിനേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് 

                                                  ഡൌൺലോഡ് സർക്കുലർ  നം.സി/6031/16
  07/02/2017.

അറിയിപ്പ് 
വളരെ അടിയന്തിരം - സ്കൂൾ യൂണിഫോം- സംബന്ധിച്ച്

സ്കൂൾ യൂണിഫോം :- 

2016 - 17 വർഷത്തെ സ്കൂൾ യൂണിഫോം വിതരണത്തിനുള്ള തുക 15 / 12 / 2016 -നു തന്നെ എല്ലാ സ്കൂളുകളുടെയും അക്കൗണ്ടിലേക്കു ഇ - ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ് . 
2016 - 17 വർഷത്തെ സ്കൂൾ യൂണിഫോം വിതരണം പൂർത്തീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ ഉടൻ തന്നെ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .

1. അസ്സൽ ബില്ല് / വൗച്ചർ , 
    ( അസ്സൽ ബില്ല്/വൗച്ചർ എന്നിവ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്‌ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഫൈനൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ബില്ലിൽ ഉൾച്ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് )
2. ധന വിനിയോഗ പത്രം , 
3. കുട്ടികൾക്ക് യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്തതിനുള്ള ഒപ്പ് പട്ടികയുടെ പകർപ്പ്.
ബില്ല് തുക "150൦0/- ക വരെയാണെങ്കിൽ ആയതിനു സത്യ പ്രസ്താവന,
15൦൦൦/- ക മുതൽ ഒരു ലക്ഷം വരെ ക്വട്ടേഷൻ -( ഏറ്റവും ചെറിയ തുകയ്ക്കുള്ളത് അടക്കം 3 എണ്ണത്തിന്റെ പകർപ്പ്),  
ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ ടെൻഡർ -(ഏറ്റവും ചെറിയ തുകയ്ക്കുള്ളത് അടക്കം 3 എണ്ണത്തിന്റെ പകർപ്പ്).
*   2017 ഫെബ്രുവരി 15 -നു മുൻപേ മേല്പറഞ്ഞവ ഹാജരാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈയിനത്തിൽ
     18 % പലിശ കണക്കാക്കി മുതലും പലിശയും പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ ബാധ്യതയായി                തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.    

                        ഒപ്പ് /-
ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ 
      തലശ്ശേരി നോർത്ത് 

സ്വീകർത്താവ് : എല്ലാ പ്രധാനാധ്യാപകരും. 

Urgent- Selection Trials for SC/ST students


ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍


Director of Public Instruction NM

5:05 PM (21 hours ago)
to AeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeomeAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeoAeo
sir/madam

         

It has been noticed that only 10 percentage of schools are currently uploading  daily data to central server.Hence strict direction may be given to all HM'S under your jurisdiction to upload the data daily before 2:30 pm without fail.You should monitor the progress so that a target of 80 percentage shall be achieved within four days,A report on this regard should be forwarded to this office on or before 8/2/2017.

പുറത്തെഴുത്ത് നം ഇ/ 2806/16

   പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ‍ഡയരക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ച് ദിവസേന ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം  Daily basis data entry portal- ല്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അതത് ദിവസം തന്നെ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍  എന്‍ട്രി ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

എഇഒ

Urgent--Minority prematric Scholarship circular


   
    Inform to all schools to complete the verification of online application of prematric minority and disability (fresh and renewal) in this week by giving instruction to all sub offices(DEO/AEO)  by giving the pending list to suboffices

  Districtwise pending list of pms and disability are attached here with
 
Regarding the list of Institutions where applications are pending please see the instruction below:-

1. Login with your account
2. Go to Fresh Registration Report.
3. Click on the Scheme name link.
4 .Once you clicked on the district, it will show you the list of Institute where applications are pending for verification.Regards,
           SCHOLARSHIP CELL
           DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION, KERALA.
 

വളരെ അടിയന്തിരം - നിയമനംഗീകാര അദാലത്ത് - 2017 ജനുവരി 31

വളരെ അടിയന്തിരം 

നിയമനംഗീകാര അദാലത്ത് - 2017 ജനുവരി 31 

വളരെ അടിയന്തിരം - നിയമനംഗീകാര അപ്പീൽ അപേക്ഷകളിന്മേൽ അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച്‌ തീർപ്പ് കല്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു്  

തിയ്യതി  - 2017 ജനുവരി 31         


പുറത്തെഴുത്ത് നമ്പര്‍ ബി/365/17./തീയ്യതി.25/1/2017 :

 പകര്‍പ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും , എല്ലാ സെക്ഷനുകള്‍ക്കും  അനന്തര നടപടികള്‍ക്കായി  അയക്കുന്നു.  ഇതില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ 30/1/2017ന് 2 മണിക്ക് മുന്‍പ് ഓഫീസില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.  കത്തിന്റെ പകര്‍പ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും അയക്കുന്നു.


                                                                                                                       ഒപ്പ് /-
                                                       ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍,
                                                                  തലശ്ശേരി നോര്‍ത്ത്

പകര്‍പ്പ്- പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍.

UID - പകര്‍പ്പ് പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ അറിവിലേക്കും അനന്തര നടപടികള്‍ക്കുമായി അയക്കുന്നു. ഇതുവരെ UID/EID നമ്പര്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ എന്‍റര്‍ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടങ്കില്‍ ആയത് എന്‍റര്‍ ചെയ്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് 28/01/2017നകം ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. .


ഇതുവരെ UID/ EID ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികള്‍ഉള്‍പ്പെടുന്ന സ്കൂളിന്‍റെ പേര് താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു. ആയത് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ എന്‍റര്‍ ചെയ്ത് consolidation print ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 

ഇതുവരെ UID/ EID ലഭിക്കാതെയുണ്ടങ്കില്‍ ആയതിന്‍റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രധാനാധ്യാപകന്‍റെ വിശദീകരണം ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 

1) Govt UP School Kadirur   ---2
2) Chundangapoyil MLPS ---2
3)Kadirur East LPS         ----1
4)Ponniam LPS             ---1
5)Ponniam Central LPS ---1
6) Pulliyod West LPS  -- 1
7)PC Guruvilasam BUPS ---2
8)RC Amala BUPS        ---3
9) Ponniam UPS           ---1


പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം - സ്കൂൾതല ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചു്വളരെ അടിയന്തിരം 

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം - സ്കൂൾതല ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചു് 
                ഡൌൺലോഡ്         119 / 1 / 2017 -ലെ എഴുത്തു്                                                                                                                 2. സർക്കുലർ - തിയ്യതി 23-12-2016

                                                               3. ഡിപിഐയുടെ 17-01-2017-ലെ എഴുത്തു് 

                                                              4. ബാനർ മാതൃക 

                                                             5. ഡിപിഐയുടെ 17-01-2017-ലെ സർക്കുലർ, പ്രതിജ്ഞ 
പുറത്തെഴുത്ത് നം സി - 5756 / 16 , തിയ്യതി 20 / 01 / 2017 : മേൽ കൊടുത്ത എഴുത്തു പ്രകാരം
സ്കൂളുകളിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച്, 'ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും`വിശദാംശങ്ങൾ' നടപ്പാക്കിയ തിയ്യതി സഹിതം  പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം  ഖണ്ഡികയായി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്  പ്രധാനാധ്യാപകർ 23 / 01 / 2017 തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് നടക്കുന്ന പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് . ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച അരുത് .

                        ഒപ്പ് /-
ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ

          തലശ്ശേരി നോർത്ത്

വളരെ അടിയന്തിരം - സ്കൂൾ യൂണിഫോം, പുകയില വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്

അറിയിപ്പ് 
വളരെ അടിയന്തിരം - സ്കൂൾ യൂണിഫോം, പുകയില വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്

1.  സ്കൂൾ യൂണിഫോം :- 

2016 - 17 വർഷത്തെ സ്കൂൾ യൂണിഫോം വിതരണത്തിനുള്ള തുക 15 / 12 / 2016 -നു തന്നെ എല്ലാ സ്കൂളുകളുടെയും അക്കൗണ്ടിലേക്കു ഇ - ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ് . 
2016 - 17 വർഷത്തെ സ്കൂൾ യൂണിഫോം വിതരണം പൂർത്തീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ ഉടൻ തന്നെ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .
ബില്ല് / വൗച്ചർ , ധന വിനിയോഗ പത്രം , കുട്ടികൾക്ക് യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്തതിനുള്ള ഒപ്പ് പട്ടിക. 

2. പുകയില വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ :-

സ്കൂളിൽ പുകയില വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് താഴെ പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതം 10 / 01 / 2017 - നു തന്നെ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .
കോപ്‌റ്റ നിയമം വകുപ്പ് 6 (ബി ) പ്രകാരമുള്ള ബോർഡ് സ്കൂളിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ( ബോർഡിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും 04 / 01 / 2017 - ലെ എഇഒ ബ്ലോഗിൽ കൊടുത്തത് കാണുക ).
സ്കൂളിൽ പുകയില / ലഹരി  വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സ്കൂൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് .

                       ഒപ്പ് /-
ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ 

       തലശ്ശേരി നോർത്ത് 

പഠന യാത്ര - മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്പഠന യാത്ര - മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ