TEXT BOOK DISTRIBUTION 2016-17 - VOL. II - STOCK AS ON 25/10/2016MOST URGENT

                               Endt. on No. C-37/16 dated 24/10/2016:  A meeting of Text Book 
                               Society Secretaries of this sub district will be held on 25/10/2016, 
                              10 a.m. at BRC, Thalassery North.  All Text book society secretaries 
                               are requested to submit 'the above proforma, duly filled in', to the 
                              AEO at that time, without fail.
                              

                                                                                                             Sd/-
                                                                             ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER
                                                                                         THALASSERY NORTH

                               To: All Society Secretaries

Urgent- Prematric scholarship- 2016-17MOST URGENT

                               Endt. on No. C-37/16 dated 24/10/2016:  A meeting of Text Book 
                               Society Secretaries of this sub district will be held on 25/10/2016, 
                              10 a.m. at BRC, Thalassery North.  All Text book society secretaries 
                               are requested to submit 'the above proforma, duly filled in', to the 
                              AEO at that time, without fail.
                              

                                                                                                             Sd/-
                                                                             ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER
                                                                                         THALASSERY NORTH

                               To: All Society Secretaries

NIRBHAYA CELL - POSTER CAMPAIGN
            Copy communicated for information and necessary action.

                                                                     
                                              Sd/-
                ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER
                            THALASSERY NORTH

              To:  All Head Masters                             Download  

CHILDREN'S DAY STAMP - PAINTING COMPETITION          Copy communicated for information and necessary action.


                                              Sd/-
                ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER
                            THALASSERY NORTH

              To:  All Head Masters                                             Download  

2016ലെ മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ ദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷ വാരാഘോഷവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സംമ്പന്ധിച്ച്

      
2016ലെ മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ ദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷ വാരാഘോഷവും സംഘടിപ്പിച്ചത്  സംമ്പന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട്  നവംമ്പര്‍ 15ന് മുമ്പായി ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.APL/BPL DETAILS

Submit the details of APL/BPL students & additional information in the appropriate proforma given below.                                Sd/-
ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER
            THALASSERY NORTH

SCHOOL UNIFORM 2017-18

URGENT

You are requested to submit the details of school uniform 2017-18 in the proforma given below, before 24/10/2016, 5 p.m.

                                      PROFORMA

                               Sd/-
ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER
             THALASSERY NORTH

TEXT BOOK VOLUME II - DETAILS AS ON 24/10/2016MOST URGENT

All Head Masters & Text Book Society Secretaries of this Sub District are requested to submit  the printouts of " all standards-text book indented, received & balance to be received -  as on 22/10/2016" taken from the text book monitoring system link of IT @ School website,  on or before 22/10/2016 - 5 pm.

       Endt. on No. C-37/16 dated 21/10/2016: Copy communicated for strict compliance.


                               Sd/-
ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER
            THALASSERY NORTH

UNIFORM CLOTH SAMPLES

Please select code numbers of  school uniform shirting, suiting & skirting and submit the details on or before 4 pm Monday ( 24/10/'16). 
Colour patterns and code numbers are given below. 

The original samples kept in the office are available for verification                    Sd/-
ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER
           THALASSERY NORTH 

മൈനോറിറ്റി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് 2016-17- സംമ്പന്ധിച്ച്


      

  മൈനോറിറ്റി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അര്‍ഹതയുള്ള കുട്ടികളുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്‍ട്രി ഒക്ടോബര്‍ 31നകം പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഓഫീസില്‍ നിന്നും ലഭ്യമായ യൂസര്‍ പാസ്സ് വേഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നാഷണല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പോര്‍ട്ടലില്‍ എന്‍ട്രി ചെയ്ത അപേക്ഷകള്‍ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍
തലശ്ശേരി നോര്‍ത്ത്

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അധ്യാപക നിയമനം സംബന്ധിച്ച്

]{X-¡p-dn¸v

        PnÃm-X-e-¯n kvIqfp-I-fn kvs]jy-enÌv
A[ym-]-Isc \nb-an-¡p¶p

     Fkv.-F-kv.-F. PnÃm-X-e-¯n kvIqfp-I-fn kvs]jy-enÌv A[ym-]-Isc \nban-¡p¶p.  Iem-Im-bnI {]hr¯n]cn-N-b- ta-J-eI-fn sshZKv[yw t\Snb DtZym-KmÀ°n-I-fn \n¶v CâÀhyq \S¯n-bmWv \nb-a-\w.  \nb-a\w ]qÀ®-ambpw Icm-d-Sn-Øm-\-¯n-ep-Å-Xm-Wv.  Xmev]-cy-ap-f-f-hÀ ]qcn-¸n¨ At]-£ PnÃm     Hm^o-kn 18.10.2016 \v ap³]mbn Bh-iy-amb tcJ-IfpsS ]IÀ¸p-IÄ klnXw PnÃm t{]mPIvSv B^o-kn \ÂtI-­-Xm-Wv.   ]n.-F-kv.-kn. enÌn DÄs¸-«-hÀ¡pw, Fwt¹m-bvsaâv B^o-kn t]cv cPnÌÀ sNbvX-hÀ¡pw ap³K-W-\. HIvtSm-_À 21 \v Fkv Fkv F PnÃm s{]mPIvSv Hm^okn cmhnse 10 aWn apX \S-¡p¶ CâÀhyqhn AÊ tcJ-IÄ klnXw lmP-cm-h-Ww. At]£ t^mdw, {]mbw, tbmKyX XpS§nb hni-Zmw-i-§Ä¡v www.keralassa.org kµÀin-¡pI.


CHIEF MINISTER'S ADDRESS ON 16/10/2016 -AT AKGHSS , PINARAYI


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++           Endt on No. C-4435/16 dated 14/10/2016:  Copy communicated for information and                          necessary action.  Head Masters and PTA Presidents of  all schools in the Dharmadam 
          Assembly Constituency are requested to attend the function, in time.


                                     Sd/-
          ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MOST URGENT - SPECIAL FEES- PD ACCOUNT DETAILS


Please submit the details called for in the prescribed proforma, before 4 p.m. today, without fail. 
SCHOOL KALOLTSAVAM 2016-17ZONAL GAMES POSTPONED - Reg:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zonal Games -postponed - reg    


DDE KANNUR

Oct 12, 2016.

To:
All AEOs/DEOs
Sir
Due to the hartal announced on tomorrow(13-10-2016) in Kerala,
 Zonal Games (North) Championship at Kannur will be postponed
 to 15th to 16thOctober 2016. 
All programmes scheduled on 14-10-2016 and  15-10-2016  will be
 held on 15-10-2016  and 16-10-2016 respectively.
Final selection will be held at Kannur  on 17th to 18thOctober 2016.

(Copy communicated for information)

                        Sd/-
ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


SOCIETY LEVEL UPDATE - TEXT BOOK VOL II DISTRIBUTION


VERY URGENT

                            

കുട്ടികളുടെ യുഎെ‍ഡി വിവരങ്ങള്‍ സംമ്പന്ധിച്ച്

തലശ്ശേരി നോര്‍ത്ത് ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിന്‍റെ കീഴിലുള്ള യുഎെഡി / ഇഎെഡി സംമ്പന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയരക്ഠറുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം എന്‍ട്രി ചെയ്യുകയും ആയതിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് ഓഫീസില്‍05/10/16ന് മുന്‍പായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.  ടി വിഷയത്തില്‍ വീഴ്ചകള്‍ ഉണ്ടായാല്‍ ആയതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അതത് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും അറിയിക്കുന്നു.

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യസ ഓഫീസര്‍,
തലശ്ശേരി നോര്‍ത്ത്