പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം - സ്കൂൾതല ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചു്വളരെ അടിയന്തിരം 

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം - സ്കൂൾതല ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചു് 
                ഡൌൺലോഡ്         119 / 1 / 2017 -ലെ എഴുത്തു്                                                                                                                 2. സർക്കുലർ - തിയ്യതി 23-12-2016

                                                               3. ഡിപിഐയുടെ 17-01-2017-ലെ എഴുത്തു് 

                                                              4. ബാനർ മാതൃക 

                                                             5. ഡിപിഐയുടെ 17-01-2017-ലെ സർക്കുലർ, പ്രതിജ്ഞ 
പുറത്തെഴുത്ത് നം സി - 5756 / 16 , തിയ്യതി 20 / 01 / 2017 : മേൽ കൊടുത്ത എഴുത്തു പ്രകാരം
സ്കൂളുകളിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച്, 'ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും`വിശദാംശങ്ങൾ' നടപ്പാക്കിയ തിയ്യതി സഹിതം  പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം  ഖണ്ഡികയായി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്  പ്രധാനാധ്യാപകർ 23 / 01 / 2017 തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് നടക്കുന്ന പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് . ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച അരുത് .

                        ഒപ്പ് /-
ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ

          തലശ്ശേരി നോർത്ത്

വളരെ അടിയന്തിരം - സ്കൂൾ യൂണിഫോം, പുകയില വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്

അറിയിപ്പ് 
വളരെ അടിയന്തിരം - സ്കൂൾ യൂണിഫോം, പുകയില വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച്

1.  സ്കൂൾ യൂണിഫോം :- 

2016 - 17 വർഷത്തെ സ്കൂൾ യൂണിഫോം വിതരണത്തിനുള്ള തുക 15 / 12 / 2016 -നു തന്നെ എല്ലാ സ്കൂളുകളുടെയും അക്കൗണ്ടിലേക്കു ഇ - ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ് . 
2016 - 17 വർഷത്തെ സ്കൂൾ യൂണിഫോം വിതരണം പൂർത്തീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ ഉടൻ തന്നെ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .
ബില്ല് / വൗച്ചർ , ധന വിനിയോഗ പത്രം , കുട്ടികൾക്ക് യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്തതിനുള്ള ഒപ്പ് പട്ടിക. 

2. പുകയില വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ :-

സ്കൂളിൽ പുകയില വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് താഴെ പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതം 10 / 01 / 2017 - നു തന്നെ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് .
കോപ്‌റ്റ നിയമം വകുപ്പ് 6 (ബി ) പ്രകാരമുള്ള ബോർഡ് സ്കൂളിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ( ബോർഡിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും 04 / 01 / 2017 - ലെ എഇഒ ബ്ലോഗിൽ കൊടുത്തത് കാണുക ).
സ്കൂളിൽ പുകയില / ലഹരി  വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സ്കൂൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് .

                       ഒപ്പ് /-
ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ 

       തലശ്ശേരി നോർത്ത് 

പഠന യാത്ര - മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്പഠന യാത്ര - മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ


പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം - ജനുവരി 27 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു്

സി-5756/16 
11/01/2017 


പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം - ജനുവരി 27 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു്

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം - പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കുന്ന തുടർപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജനുവരി 27 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ, പ്രതിജ്ഞ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.  ജനുവരി 27 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചെയ്ത "പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രതിജ്ഞ" എന്നിവ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് മുൻപായി ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും എടുത്തുപറയത്തക്ക പ്രത്യേകമായ വല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും അന്നേ ദിവസം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് റിപ്പോർട്ടിൽ ചുവന്ന മഷിയിൽ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. പ്രധാനാധ്യാപകർ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

                                               
                     ഡൌൺലോഡ്     സർക്കുലർ      
                                                                         പ്രതിജ്ഞ
                 
                                                                     

സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം വിതരണം 2016 - '17 - ധന വിനിയോഗ പത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത്

നം.സി -6031/16
07/ 01/ 2017

വളരെ അടിയന്തിരം 

സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം വിതരണം 2016 - '17 - ധന വിനിയോഗ പത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് 

2016 - '17 - വർഷത്തെ സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം വിതരണം പൂർത്തീകരിച്ചതിനുള്ള ധനവിയോഗ പത്രവും ' യൂണിഫോം വാങ്ങിയതിനുള്ള വൗച്ചർ / ക്വട്ടേഷൻ / ടെൻഡർ, യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്തതിനുള്ള അക്വിറ്റൻസ് ' എന്നിവയുടെ പകർപ്പും 10 / 01 / 2017 - നു മുൻപായി ഉപ ജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ      ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വീഴ്ച്ച അരുത് .   

                     ഒപ്പ് /-
ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ 
      തലശ്ശേരി നോർത്ത് 

പാഠപുസ്തക വിതരണം 2017 - '18 - ഓൺലൈനായി ഇൻഡന്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

നം.സി -6436/16
07/ 01/ 2017  
പാഠപുസ്തക വിതരണം 2017 - '18 -  ഓൺലൈനായി ഇൻഡന്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്


2017 - '18 വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഓൺലൈനായി ഇൻഡന്റ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകം വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ  ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എഴുത്തിലെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് 09 / 01 2017 മുതൽ 13 / 01 / 2017 വരെയുള്ള പുതുക്കിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇൻഡന്റ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
                                                          

 പുറത്തെഴുത്ത് നം.നം.സി -6436/16,തിയ്യതി 07/ 01/ 2017: പകർപ്പ് അറിവിലേക്കും തുടര്നടപടികൾക്കുമായി നൽകുന്നു.       

                     ഒപ്പ് /-

ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ 
       തലശ്ശേരി നോർത്ത് 

To : എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും 

പുകയില നിയന്ത്രണ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു്

C-5651/16

04/01/2017
വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

(08 / 11/ 2016 -നു ബ്ലോഗിൽ കൊടുത്ത അറിയിപ്പ്) 
04/01/2017:-
പുകയില നിയന്ത്രണ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു്
   പുകയില നിയന്ത്രണ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു് മേൽ കൊടുത്ത

  എഴുത്തിൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള  " ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതിന്റെയും സ്കൂൾ       പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതിന്റെയും" റിപ്പോർട്ട്  05  - 01 - 2017 - വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കകം ഓഫിസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
                     ഒപ്പ് /-
ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ 
          തലശ്ശേരി നോർത്ത് 

(എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും അറിവിലേക്കായി )

2017- 18 വർഷത്തെ പ്ലാനിംഗ് സംബന്ധിച്ച്


                                               അറിയിപ്പ് (വളരെ അടിയന്തിരം)


                                                   പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2017- 18 വർഷത്തെ പ്ലാനിംഗ് സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം  നാളെ, 4-01-2017- ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് തലശ്ശേരി നോർത്ത് ബി.ആർ.സിയിൽ വച്ച് ചേരുന്നു. തലശ്ശേരി നോർത്ത് ഉപ ജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും ( ഹൈ സ്കൂളിന്റേതടക്കം ) നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. 


                     ഒപ്പ് /-
ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ 
       തലശ്ശേരി നോർത്ത് 

ഒഇസി- സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് 2015-16- എക്വിറ്റന്‍സും ധനവിനിയോഗപത്രവും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സംമ്പന്ധിച്ച് 2015-16 വര്‍ഷത്തെ  ഒഇസി- സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ലഭിച്ചതിന്‍റെ  - എക്വിറ്റന്‍സും ധനവിനിയോഗപത്രവും അടിയന്തിരമായി ഓഫീസില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 

വളരെ അടിയന്തിരം - 2017 - '18 വർഷത്തെ പാഠ പുസ്തക വിതരണം - ഓൺലൈൻ ഇൻഡന്റിങ് ചെയ്യുന്നത് - അവസാന തിയ്യതി - 31/12/ 2016 -

സി/37/16 
23/12/2016 

വളരെ അടിയന്തിരം

   2017 - '18 വർഷത്തെ പാഠ പുസ്തക വിതരണം - ഓൺലൈൻ ഇൻഡന്റിങ് ചെയ്യുന്നത് - 
അവസാന തിയ്യതി - 31/12/ 2016 - 

 എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും ' www.itschool.gov.in ' എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ' Text Book Monitoring System ' എന്ന ലിങ്കിൽ ( ലിങ്ക് മുകളിൽ കൊടുത്തത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ) സമ്പൂർണ യൂസർ ഐഡി , പാസ് വേർഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് ചുവടെ കൊടുത്ത സർക്കുലറിലെ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതാത് സ്കൂളിന് ആവശ്യമായ പാഠ പുസ്തകങ്ങൾ ക്ലാസ് തിരിച്ച് ഇനം തിരിച്ച് എന്റർ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിർദിഷ്ട തിയ്യതിക്കുള്ളിൽ ഇൻഡന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച്ച അരുത് .


പുറത്തെഴുത്ത് നം : സി/37/16, തിയ്യതി:23/12/2016:  പകർപ്പ് അറിവിലേക്കും കൃത്യമായ തുടർനടപടികൾക്കുമായി നൽകുന്നു.

                          ഒപ്പ് /-
ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ 
        തലശ്ശേരി നോർത്ത്  

To :  എല്ലാ പ്രൈമറി / ഹൈ സ്കൂൾ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും 

        (അംഗീകാരമുള്ള  അൺ എയ്ഡഡ് /സി ബി എസ് ഇ / നവോദയ സ്കൂളുകൾ അടക്കം )  

അറിയിപ്പ്

എല്‍ പി വിഭാഗത്തില്‍ സംസ്കൃതം സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികളുടെ പേര് വിവരം നാളെ ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

എഇഒ
"ബാംഗളൂർ റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിൽ" പ്രൈമറി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകർക്കായി 2017 ജനുവരി മാസത്തിൽ നടത്തുന്ന 30 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ധ്യാപക പരിശീലന പരിപാടി

നം.സി-6215/16
13/12/2016

ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ധ്യാപക പരിശീലന പരിപാടി

  "ബാംഗളൂർ റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിൽ" പ്രൈമറി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകർക്കായി 2017 ജനുവരി മാസത്തിൽ നടത്തുന്ന 30 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന  ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ധ്യാപക പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള, 50 വയസ്സിൽ കുറവുള്ള, മുൻപ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഇത്തരം പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത അദ്ധ്യാപകർ തെഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർദിഷ്ട പ്രോഫോമയിൽ പൂരിപ്പിച്ചു് 14-12-2016 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപായി ഉപ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .  

                                               പുറത്തെഴുത്ത് നം.സി -6215/16, തിയ്യതി, 13/12/2016: പകർപ്പ് അറിവിലേക്കും തുടർനടപടികൾക്കുമായി നൽകുന്നു.  

             ഒപ്പ്/- 
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് 

To: എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും 

ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനാചരണം -


ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനാചരണം - സ്‌കൂളുകളിൽ 2016 ഡിസംബർ 14 , 14 മണി 14 മിനുട്ടിന്  ഊർജ സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 


വളരെ അടിയന്തിരം - 2016-17 വർഷത്തെ സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം വിതരണം - തുക അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ചു്

നം.സി-6031/16
08/12/2016
വളരെ അടിയന്തിരം - 2016-17 വർഷത്തെ സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം വിതരണം - തുക അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ചു് 

2016-17 വർഷത്തെ സൗജന്യ സ്കൂൾ യൂണിഫോം വിതരണത്തിനുള്ള  തുക അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള  അന്തിമ ഉത്തരവും അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അനുബന്ധം '1 ', പ്രസ്തുത തുക അതാത് സ്കൂളിന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇ-ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച അനുബന്ധം '2 ' എന്നിവയും ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.


    അനുവദിച്ച തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ത്വരിത ഗതിയിൽ ഉത്തരവിൽ  പറയും പ്രകാരം ' യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതും വിശദാംശങ്ങൾ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും ' ആണ്. 

                                    ഡൌൺലോഡ്    1.   ഉത്തരവ്  1
                                                                     2.   അനുബന്ധം 1
                                                                     3.    അനുബന്ധം 2 
 

  പുറത്തെഴുത്ത് നം.സി-6031/16, തിയ്യതി :  8/12/2016 : പകർപ്പ് അറിവിലേക്കും              തുടർനടപടികൾക്കുമായി നൽകുന്നു.

               ഒപ്പ് /-
  സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് 

To  എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കും